دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایت

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایت

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایت

رییس مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایت:
پست الکترونیک:
شماره تماس داخلی:
کارشناسان مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایت:
Image
 
آقای ابراهیم کمالی
پست الکترونیک:
شماره تماس داخلی:133
حوزه های فعالیت دفتر حقوقی:
امور قضائی
امور قراردادها
امور مناقصه و مزایده ها
امور املاک
امور رسیدگی به شکایات
امور مشاوره و پاسخگوئی به استعلامات
وظایف و اختیارات دفتر حقوقی:
پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی دانشگاه در دادگاه های دادگستری
پیگیری دعاوی دانشگاه در دیوان عدالت اداری
پیگیری دعاوی دانشگاه در ادارات کار و تأمین اجتماعی
ارائه مشاوره حقوقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارکنان و دانشجویان
حمایت قضایی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
پیگیری ثبت املاک دانشگاه در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی
تنظیم قراردادها و تعهدات دانشگاه
کنترل حقوقی مجوز نشریات دانشگاه
بررسی رعایت و اجرای قوانین در سازمان دانشگاه
رسیدگی حقوقی به شکایات کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه
پیگیری دعاوی واحدهای دانشگاهی تابعه