دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

هیات اجرایی جذب

هیات اجرایی جذب

اعضا هیات اجرایی جذب:
آیین نامه و فرم ها:
جداول تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی
جداول تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
راهنمای مراحل درخواست تبدیل وضعیت در سامانه جذب