دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

شورای دانشگاه

شورای دانشگاه

شورای دانشگاه

شورای دانشگاه که یکی از ارکان مهم سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در دانشگاه به شمار می‌آید که متشکل از هیأت رئیسه و رؤسای دانشکده‌ها می باشد.

اهم وظایف و اختیارات شورای دانشگاه به شرح ذیل است:

  • ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه
  • بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن
  • بررسی و تصویب ظوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
  • بررسی و تایید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها
  • تدوین و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحد های ذی ربط
  • بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه ها و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آنها
  • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی
  • تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی شورا و کمیته های ان