دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

مدیریت گروه نظارت و ارزیابی

مدیریت گروه نظارت و ارزیابی

مدیریت گروه نظارت و ارزیابی

 

رئیس گروه نظارت و ارزیابی
دکتر  علی نیک پی
دکتری تخصصی انگل شناسی دامپزشکی
استادیار دانشکده دامپزشکی
داخلی: