دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایت
آقای باقر اخوان اسکی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
داخلی:133