دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

روسای پیشین

روسای پیشین

دکتر اکبرحاجی زاده مقدم
شهریور 1392 - آبان 1395

 

دکتر داود دومیری گنجی
آبان 1395 - فروردین 1400