دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

شرح وظایف

شرح وظایف

 • حوزه های فعالیت دفتر حقوقی
 •  امور قضائی
 •  امور قراردادها 
 •  امور مناقصه و مزایده ها     
 •  امور املاک
 • امور رسیدگی به شکایات
 •  امور مشاوره و پاسخگوئی به استعلامات
 
 • وظايف و اختيارات دفتر حقو قی
 • پيگيری دعاوی کيفری و حقوقی دانشگاه در دادگاههای دادگستری
 • پيگيری دعاوی دانشگاه در ديوان عدالت اداری
  پيگيری دعاوی دانشگاه در ادارات کار و تأمين اجتماعی
  ارائه مشاوره حقوقی به اعضای هيأت علمی دانشگاه، کارکنان و دانشجويان
  حمايت قضايی از اعضای هيأت علمی و کارکنان دانشگاه
  پيگيری ثبت املاک دانشگاه در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی
  تنظيم قراردادها و تعهدات دانشگاه
  کنترل حقوقی مجوز نشريات دانشگاه
  بررسی رعايت و اجرای قوانين در سازمان دانشگاه
  رسيدگی حقوقی به شکايات کارکنان و اعضای هيأت علمی دانشگاه
  پيگيری دعاوی واحدهای دانشگاهی تابعه