دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

کارشناس

کارشناس

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی
آقای سید رضا حسنی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد علوم دام-فیزیولوژی دام
داخلی:۱۵۵