دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

امور کنسولی

امور کنسولی

   فرایند درخواست روادید تحصیلی

1.ثبت داوطلب در سامانه saorg    (سازمان امور دانشجویان) و دریافت کد رهگیری

 1. دریافت کد اختصاصی داوطلب در سامانه saorg
 2. نامه اداری به پیوست مدارک ذیل:
 • .اسکن عکس به اندازه ی 600(طول) در 400(عرض)
 • .اسکن پاسپورت به اندازه 600(طول) در 800(عرض)
 • .فرم درخواست روادید تحصیلی نمونه فرم در اینجا بارگذاری شود

 

  مدارک لازم برای صدور اقامت یک ساله

  نامه ی اداری به اداره امور کنسولی استان به پیوست :

 1. حضور داوطلب مجرد/ متأهل در ایران با ویزای تحصیلی خود و همراهان (مهر ورود به ایران یا خروج از کشور متبوع در گذرنامه یا ویزای تحصیلی)
 2. اسکن گذرنامه داوطلب مجرد / متأهل

  الف: اگر داوطلب متأهل باشد مدارک فرزند و همسر به انضمام عقدنامه

  ب: اگر داوطلب زن باشد مدارک همسر و فرزندان به انضمام عقدنامه و حضانت فرزندان از دفترخانه اسناد رسمی

 1. اسکن ویزای تحصیلی

 

مدارک لازم برای تمدید اقامت یکساله

 1. بعد از ثبت اقامت یکساله در گذرنامه توسط پلیس
 2. درخواست دانشجو یک ماه مانده به انقضاء اقامت یک ساله در گذرنامه
 3. اشتغال به تحصیل دانشجو

4 . نامه ی اداری به اداره امور کنسولی استان به پیوست :

 الف. اسکن صفحه اول گذرنامه

 ب . اسکن صفحه ی اعتبار اقامت در گذرنامه

 

مدارک لازم برای خروج و مراجعت

 1. درخواست دانشجو
 2. اشتغال به تحصیل از آموزش دانشکده
 3. اصل گذرنامه

 

 مدارک لازم برای خروج داخلی

 نامه ی اداری به اداره امور کنسولی  استان به پیوست :

 1. اسکن صفحه اول گذرنامه داوطلب مجرد / متأهل
 2. اسکن اعتبار گذرنامه داوطلب مجرد / و متأهل
 3. اسکن نامه فارغ التحصیل آموزش دانشگاه
 4. دریافت کد رهگیری و پذیرش دانشجو در سایر دانشگاه های ایران

 

مدارک لازم برای خروج قطعی

نامه ی اداری به اداره امور کنسولی  استان به پیوست :

 1. اسکن صفحه اول گذرنامه داوطلب مجرد / متأهل
 2. اسکن اعتبار گذرنامه داوطلب مجرد / و متأهل
 3. اسکن نامه فارغ التحصیل آموزش دانشگاه