حضرت محمد (ص) : رد کردن یک دانگ از حرام (یک ششم دینار یا درهم) پیش خدا معادل هفتادهزار حج قبول شده است.
اخبار اطلاعیه ها همایشها و سمینارها منابع و مراجع علمی پیوندهای پرکاربرد