دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

تاریخچه دانشگاه-معرفی دانشگاه

تاریخچه دانشگاه-معرفی دانشگاه

مجموعه پست های سازمانی دانشگاه بر اساس چشم انداز توسعه و مصوبات هیات امنای دانشگاه های مازندران در قالب 6 دانشکده و 29 گروه آموزشی با 153 پست سازمانی غیر هیات علمی و 182 پست سازمانی هیات علمی مصوب دارد که در حال حاضر 4 دانشکده فعال آن شامل دامپزشکی، مهندسی فناوری های نوین، زیست فناوری و گیاهان دارویی از سال 1392 در 4 رشته کارشناسی ارشد و 12 رشته کارشناسی و 2 رشته کاردانی می‌پذیرد.

1.دانشکده دامپزشکی با چهار گروه آموزشی
2.دانشکده زیست فناوری با چهار گروه آموزشی
3.دانشکده علوم و گیاهان دارویی با چهار گروه آموزشی
4.دانشکده فناوری­های مهندسی با 7 گروه آموزشی
5.دانشکده فضای مجازی با 4 گروه آموزشی
6.دانشکده فناوری­های نرم و مدیریت با 4 گروه آموزشی